Add your listing here

Results 1 - 6 of 6

အ-ထ-က (ေလးမ်က္ႏွာ) (အေျခခံပညာ ေက်ာင္းမ်ား)

ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ (၂)ရပ္ကြက္၊

ေလးမ်က္ႏွာ၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

044-48056

အ-လ-က (ေလးမ်က္ႏွာ) (အေျခခံပညာ ေက်ာင္းမ်ား)

ဗႏၶဳလလမ္း၊ (၄)ရပ္ကြက္၊

ေလးမ်က္ႏွာ၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

044-48057

အ-မ-က (အညာတန္း) (ေလးမ်က္ႏွာ) (အေျခခံပညာ ေက်ာင္းမ်ား)

ဇီဝကလမ္း၊ (၃)ရပ္ကြက္၊

ေလးမ်က္ႏွာ၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-250228353, 044-48060

အ-မ-က (ၾကည္ေတာ္စု) (ေလးမ်က္ႏွာ) (အေျခခံပညာ ေက်ာင္းမ်ား)

လမ္းမေတာ္လမ္း၊ (၁)ရပ္ကြက္၊

ေလးမ်က္ႏွာ၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

044-48055, 09-254296443

အ-မ-က (ျမစ္က်ိဳးဝ) (ေလးမ်က္ႏွာ) (အေျခခံပညာ ေက်ာင္းမ်ား)

ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ (၄)ရပ္ကြက္၊

ေလးမ်က္ႏွာ၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-250119504

အ-မ-က (ျမစ္က်ိဳး) (ေလးမ်က္ႏွာ) (အေျခခံပညာ ေက်ာင္းမ်ား)

ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ (၅)ရပ္ကြက္၊

ေလးမ်က္ႏွာ၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-451239682