Add your listing here

Results 1 - 10 of 54

အ-ထ-က (၁) (သာေကတ) (အေျခခံပညာ ေက်ာင္းမ်ား)

ထူပါ႐ံုလမ္း၊ ေဆးရံုလမ္း ေထာင့္၊ ထူပါ႐ံု(၁)ရပ္ကြက္၊

သာေကတၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-547156, 09-43069643

အ-ထ-က (၃) (သာေကတ) (အေျခခံပညာ ေက်ာင္းမ်ား)

မာန္ေျပလမ္း၊

သာေကတၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-420158146

အ-ထ-က (၄) (သာေကတ) (အေျခခံပညာ ေက်ာင္းမ်ား)

ေရႊအုတ္ဂူလမ္း၊

သာေကတၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-547204, 09-5118432

အ-ထ-က (၅) (သာေကတ) (အေျခခံပညာ ေက်ာင္းမ်ား)

မင္းနႏၵာလမ္း၊

သာေကတၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-551023, 09-5093414

အ-လ-က (၂) (သာေကတ) (အေျခခံပညာ ေက်ာင္းမ်ား)

သိဂၤီလမ္း၊

သာေကတၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-555706, 09-422930971

အ-လ-က (၃) (သာေကတ) (အေျခခံပညာ ေက်ာင္းမ်ား)

ဧရာ၀ဏ္လမ္းမၾကီး၊

သာေကတၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-547203, 09-43166598

အ-လ-က (၄) (သာေကတ) (အေျခခံပညာ ေက်ာင္းမ်ား)

ေအာင္ေမတၱာလမ္း၊

သာေကတၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-556289, 09-448042946

အ-လ-က (၅) (သာေကတ) (အေျခခံပညာ ေက်ာင္းမ်ား)

ရႈခင္းသာလမ္း၊

သာေကတၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-547206, 09-798202867

အ-လ-က (၆) (သာေကတ) (အေျခခံပညာ ေက်ာင္းမ်ား)

ရန္ေျပလမ္း၊ ရန္ေျပ(၁၃)လမ္း ေထာင့္၊ ရန္ေျပ(၃)ရပ္ကြက္၊

သာေကတၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-553102, 09-798202867

အ-လ-က (၇) (သာေကတ) (အေျခခံပညာ ေက်ာင္းမ်ား)

ရႈခင္းသာျမို႕ပတ္လမ္း၊

သာေကတၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-554343, 09-5160045