Add your listing here

Results 1 - 10 of 16

အ-ထ-က (၁) (ပုဇြန္ေတာင္) (အေျခခံပညာ ေက်ာင္းမ်ား)

အမွတ္ ၁၁၈၊ အေနာ္ရထာလမ္း၊

ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-291835, 09-795404067

အ-ထ-က (၂) (ပုဇြန္ေတာင္) (အေျခခံပညာ ေက်ာင္းမ်ား)

အမွတ္ ၂၁၀၊ မဟာဗႏၶဳလလမ္း၊

ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-292325

အ-ထ-က (၃) (ပုဇြန္ေတာင္) (အေျခခံပညာ ေက်ာင္းမ်ား)

အမွတ္ ၉၄/၉၆၊ (၅၂)လမ္း၊ အထက္အလယ္ဘေလာက္၊

ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-291624, 09-421132605

အ-ထ-က (၄) (ပုဇြန္ေတာင္) (အေျခခံပညာ ေက်ာင္းမ်ား)

အမွတ္ ၂၄၂၊ ဗိုလ္ျမတ္ထြန္းလမ္း၊ အထက္ဘေလာက္၊

ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-292184, 09-799413547

အ-လ-က (၁) (ပုဇြန္ေတာင္) (အေျခခံပညာ ေက်ာင္းမ်ား)

အမွတ္ ၁၉၀/၁၉၂၊ ဗိုလ္တေထာင္ဘုရားလမ္း၊ အလယ္ဘေလာက္၊

ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-292217, 09-31359059

အ-လ-က (၂) (ပုဇြန္ေတာင္) (အေျခခံပညာ ေက်ာင္းမ်ား)

အမွတ္ ၁၈၈/၁၈၆၊ ဗိုလ္ျမတ္ထြန္းလမ္း၊ အလယ္ဘေလာက္၊

ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-292502, 09-450028448

အ-လ-က (၃) (ပုဇြန္ေတာင္) (အေျခခံပညာ ေက်ာင္းမ်ား)

အမွတ္ ၁၃၊ ေညာင္တန္းလမ္း၊

ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-290533, 09-5043384

အ-မ-က (၁၀) (ပုဇြန္ေတာင္) (အေျခခံပညာ ေက်ာင္းမ်ား)

ေဘာဂသိဒၶိလမ္း၊ သီတာဆိပ္မွတ္တိုင္၊

ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-292270, 09-5413326

အ-မ-က (၂) (ပုဇြန္ေတာင္) (အေျခခံပညာ ေက်ာင္းမ်ား)

အမွတ္ ၂၀၉၊ ဗိုလ္တေထာင္ေဈးလမ္း၊ အထက္အလယ္ဘေလာက္၊

ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-292409, 09-420144895

အ-မ-က (၃) (ပုဇြန္ေတာင္) (အေျခခံပညာ ေက်ာင္းမ်ား)

အမွတ္ ၁၂၊ ဆပ္သြားဖူးလမ္း၊

ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-30893006