Add your listing here

Results 1 - 10 of 16

အ-ထ-က (၁) (ဘားအံ) (အေျခခံပညာ ေက်ာင္းမ်ား)

တန္းျမင့္ေက်ာင္းလမ္း၊ (၃)ရပ္ကြက္၊

ဘားအံ၊ကရင္ျပည္နယ္

058-21055

အ-ထ-က (၂) (ဘားအံ) (အေျခခံပညာ ေက်ာင္းမ်ား)

နန္းလံုးႀကိဳင္လမ္း၊ (၄)ရပ္ကြက္၊

ဘားအံ၊ကရင္ျပည္နယ္

058-21144

အ-ထ-က (၃) (ဘားအံ) (အေျခခံပညာ ေက်ာင္းမ်ား)

ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ (၅)ရပ္ကြက္၊

ဘားအံ၊ကရင္ျပည္နယ္

058-21465

အ-ထ-က (၄) (ဘားအံ) (အေျခခံပညာ ေက်ာင္းမ်ား)

အ-ထ-က (၄)ေက်ာင္းလမ္း၊ ဇဲြကပင္လမ္း ေထာင့္၊ (၄)ရပ္ကြက္၊

ဘားအံ၊ကရင္ျပည္နယ္

058-21576

အ-လ-က (၁) (ဘားအံ) (အေျခခံပညာ ေက်ာင္းမ်ား)

မင္းတန္းလမ္း၊ (၂)ရပ္ကြက္္၊

ဘားအံ၊ကရင္ျပည္နယ္

058-22271

အ.လ.က (၃) (ဘားအံ) (အေျခခံပညာ ေက်ာင္းမ်ား)

ေအာင္နန္း(၁)လမ္း၊ အုန္းမုန္႔စိမ္လမ္း ေထာင့္၊ (၅)ရပ္ကြက္၊

ဘားအံ၊ကရင္ျပည္နယ္

09-73760300

အ.မ.က (၉) (မူလြန္) (ဘားအံ) (အေျခခံပညာ ေက်ာင္းမ်ား)

ေအာင္နန္းမဂၤလာလမ္း၊ ေအာင္နန္း(၁)လမ္း ေထာင့္၊ (၅)ရပ္ကြက္၊

ဘားအံ၊ကရင္ျပည္နယ္

09-425028972, 09-31416413

အ-ထ-က (၁) (ေကာ့ကရိတ္) (အေျခခံပညာ ေက်ာင္းမ်ား)

သိပၸံလမ္း၊ မဟာဘံုဘုန္းႀကီးေက်ာင္းလမ္း ေထာင့္၊ (၃)ရပ္ကြက္၊

ေကာ့ကရိတ္၊ကရင္ျပည္နယ္

058-40216

အ-ထ-က (၂) (ေကာ့ကရိတ္) (အေျခခံပညာ ေက်ာင္းမ်ား)

ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ (၆)ရပ္ကြက္၊

ေကာ့ကရိတ္၊ကရင္ျပည္နယ္

058-40453

အ-ထ-က (ခြဲ) (ေခ်ာင္းေသာင္) (ေကာ့ကရိတ္) (အေျခခံပညာ ေက်ာင္းမ်ား)

ေရႊၾကက္မင္းဘုရားလမ္း၊ (၁)ရပ္ကြက္၊

ေကာ့ကရိတ္၊ကရင္ျပည္နယ္

058-40309, 09-781063245