Add your listing here

Results 141 - 147 of 147

Virtue (နီလာ)

(နဝရတ္ခန္းမ)-႐ံု၊ အခန္း ၄၃/၄၄၊ ပထမထပ္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေဈး၊

ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-5057586, 09-254202059

Wai Yan Kya (နီလာ)

(ဒိုင္းမြန္းအင္ပါယာခန္းမ)-႐ံု၊ အခန္း အီး/၁၀၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေဈး၊

ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-420017125, 09-73207501

Win City Gem & Jewellery Co.,Ltd. (နီလာ)

အမွတ္ ၄၂/၅၀၊ အခန္း ၈/ေအ၊ ၈ထပ္၊ ေရႊဘံုသာလမ္း၊ Lower Middle Block

ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-389312

ရတနာလိႈင္း (နီလာ)

(အေရွ႕(စီ))-႐ံု၊ အခန္း ၄၁/၄၂၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေဈး၊

ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-785090622, 09-787878465

ရဲမင္း (ကို) (နီလာ)

အမွတ္ ၂၉၄၊ ေရႊဘံုသာလမ္း၊ Upper Middle Block၊

ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-31060850

ရဲရင့္သူ (နီလာ)

႐ံု-(စူပါေဝါလ္(၁))၊ အခန္း ေအ/၁၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေဈး၊

ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-43148296

ရဲ (ကို) (နီလာ)

(နဝရတ္ခန္းမ)-႐ံု၊ အခန္း ၁၆၅/၁၆၆၊ ပထမထပ္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေဈး၊

ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-5405218