သက္ျပင္း(ဦး)(သား)ေဆးတိုက္

တိုင္းရင္းေဆးကုခန္းမ်ား

Address :သရက္ၿခံ(၁)လမ္း၊ ဆရာဦးသန္းထြန္း-ဦးသက္ျပင္းသားေဆးတိုက္၊ေ႐ႊဘို

State :: စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-442209150, 09-2101024, 075-21626

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Opening Hours

Share This Page