ေအာင္ေဇယ်ာ

ဆန္ေရာင္းဝယ္ေရး

Slogan :

Address :မႏၲေလး-ေရႊဘိုလမ္း ေဘး၊ စိုင္ႏိုင္ေလး႐ြာ၊ေ႐ႊဘို

State :: စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-960022285, 09-43172034, 09-773022285

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Opening Hours

Products & Services

  • Rice