ေဘာဂမ႑ိဳင္

စိုက္ပ်ိဳးေရး လုပ္ငန္းသံုးစက္ႏွင့္ ပစၥည္းကိရိယာမ်ား

Address :မႏၲေလး-ေရႊဘိုလမ္း၊ဆားေတာင္

State :: စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-402715530, 09-797960324

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours

Products & Services

  • ေျမပဲဆြတ္စက္ ၊ ေျပာင္းရိုးစင္းစက္ ၊ စြယ္စုံသုးံသီးႏွံမ်ိဳးစုံေျခြေလွ႕စက္ ၊ ေျမပဲခြဲစက္ ၊ေျပာင္းဖူးေျခြေလွ႕စက္ ၊ စပါးသန္႕စင္စက္ ၊ ပဲမ်ိဳးစုံေျခြေလွ႕စက္

Share This Page