ျမင့္ရတနာ

ကရိန္းအငွား

Address :ေအးရိပ္သာလမ္း၊ ဆက္သြယ္ေရး႐ုံး ေျမာက္ဘက္၊ စက္မွဳ (၂)၊မံုရြာ

State :: စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-400511209

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours

Products & Services

  • ကားပစၥညး္ေရာင္းဝယ္ေရး ႏွင့္ ကရိန္းဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း

Other Business Categories

  • ကားအပိုပစၥည္းဆိုင္

Share This Page