ေမာင္ေမာင္

ကုန္မာပစၥည္းႏွင့္ သံထည္ဆိုင္မ်ား

Address :ဘုရင့္ေနာင္လမ္း၊ ပင္လံုလမ္းမေတာ္လမ္း ေထာင့္၊ ကေလးဝလမ္း၊ကေလးၿမိဳ႕နယ္

State :: စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-400900377, 09-400533549

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours

Products & Services

  • ကားေလထုပ္၊ ကားအပိုပစၥည္း ႏွင့္ အိမ္ေဆာက္ပစၥည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေရာင္းဝယ္ေရး။
  • MSIGI စကြဲယားပိုက္ဆိုဒ္မ်ိဳးစံု ဟင္ဂလိုင္း၊ I ဘင္း၊ H ဘင္း၊ U ဘင္း၊ C - Channel ၊ Decking Sheet၊ သံျပား၊ သံလုံုးဆိုဒ္စံု၊ သံပိုက္၊ သြပ္ပိုက္၊ သံတံခါး၊ သံပန္း အပိုပစၥည္းႏွင့္ အရည္ကိ်ဳပန္းကပ္အမ်ိဳးမိ်ဳး၊ က်င္တြယ္၊ ဘိုးနတ္(လ္)ဆိုဒ္စံု

Other Business Categories

  • အိမ္ေဆာက္ပစၥည္းဆိုင္မ်ား
  • ကားအပိုပစၥည္းဆိုင္

Share This Page