ဇိုစြန္နီ

အိမ္ေဆာက္ပစၥည္းဆိုင္မ်ား

Address :အမွတ္ ၁၅၄/၁၅၅၊ က်န္စစ္သားလမ္း၊ ကေလးစက္မႈဇုန္၊ကေလးၿမိဳ႕နယ္

State :: စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-452561228, 09-770253908

 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours

Products & Services

 • U ဘင္း၊ H ဘင္း၊ I ဘင္း၊ သံလံုး၊ သံျပား၊ သံပိုက္၊ ဟင္ဂလိုင္းႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးသံုးသံထည္ပစၥည္းအမ်ိဳးမ်ိဳး ဝယ္ယူရ႐ိွႏိုင္ပါသည္။
 • ကားပစၥည္းအမ်ိဳးမ်ိဳး ဝယ္ယူရ႐ိွႏိုင္ပါသည္။
 • အိမ္ေဆာက္ပစၥည္းအမ်ိဳးမ်ိဳး ဝယ္ယူရ႐ိွႏိုင္ပါသည္။
 • ကရိန္းဝန္ေဆာင္မႈမ်ားလည္း လက္ခံေဆာင္႐ြက္ေပးပါသည္။
 • မွာယူသည့္ ပစၥည္းစစ္မွန္မႈႏွင့္ တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈ႐ွိျခင္း၊ ေမာ္ဒယ္ျမင့္ကားပစၥည္းမ်ား ေပးရာတြင္ လွ်င္ျမန္ျခင္း၊ အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ျခင္း၊ ေပးရေသာတန္ဖိုးႏွင့္ညီမွ်ေအာင္ customer စိတ္ေက်နပ္မႈ ရွိေစျခင္း၊ Customer မ်ားႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အဆင္ေျပေရးႏွင့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားအား စိတ္ခ်ယံုၾကည္စြာ အသံုးျပဳႏိုင္ေရး Customer မ်ား ေက်နပ္မႈ ရွိေစရန္ ေႏြးေထြးပ်ဴငွာေကာင္းမြန္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈရွိေစရန္

Other Business Categories

 • ကားအပိုပစၥည္းဆိုင္
 • ကုန္မာပစၥည္းႏွင့္ သံထည္ဆိုင္မ်ား
 • သေဘၤာေဆးႏွင့္ ဘားနစ္
 • အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမအက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္းမ်ား၊ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား
 • ကရိန္းအငွား
 • အင္ဂ်င္ဝိုင္ႏွင့္အျခားစက္ဆီ

Share This Page