ေ႐ႊေတာင္သူ

စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းသံုး ဓာတုေဗဒပစၥည္း

Address :အမွတ္ ၃/၁၁၊ ပင္လံုလမ္းမေတာ္လမ္း၊ ခ်မ္းေျမ့ေအာင္စည္ရပ္ကြက္၊ကေလးၿမိဳ႕နယ္

State :: စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-967296222, 09-258360203

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours

Products & Services

  • ေခတ္မီလယ္ထြန္စက္၊ ေနာက္တြဲကိရိယာမ်ားျဖင့္ လယ္ယာေျမကို ျပဳျပင္စိုက္ပ်ိဳးေပးျခင္း၊ ေကာက္စိုက္စက္ျဖင့္ ပ်ိဳးေထာင္ စိုက္ပ်ိဳးျခင္း၊ ရိတ္သိမ္းေျခြေလွစက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ ရိတ္သိမ္းေပျခင္း၊ ေတာင္သူဦးႀကီးမ်ားႏွင့္ အက်ိဳးတူ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးျခင္း၊ မ်ိဳးေစ့ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ စနစ္က် လယ္ယာေျမမ်ားေဖာ္ေဆာင္ေပးျခင္း
  • အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ေသာ မ်ိဳးေစ့၊ ဓာတ္ေျမၾသဇာ၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးေဆးမ်ားႏွင့္ သြင္းအားစုမ်ားေရာင္းခ်ေပးျခင္း၊ လယ္ယာသံုးစက္ကိရိယာႏွင့္ အပိုပစၥည္းမ်ားေရာင္းခ်ျခင္း၊ နည္းပညာမ်ားျဖန္႔ေဝျခင္း၊ တန္ဖိုးျမင့္ထုတ္ကုန္မ်ား ထုတ္လုပ္၍ ေစ်းကြက္တင္ပို႕ျခင္း

Other Business Categories

  • စိုက္ပ်ိဳးေရး လုပ္ငန္းသံုးစက္ႏွင့္ ပစၥည္းကိရိယာမ်ား

Share This Page