ႏွင္းသဇင္-ကေလးကုမၸဏီလီမိတက္

စက္ႏွင့္ စက္အပိုပစၥည္း

Address :

State ::

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours

Products & Services

  • Dump- Truck ကား၊ ဆိုင္ကယ္၊ လယ္ယာသံုးထြန္စက္မ်ဳိးစံု ၊ စက္ပစၥည္းမ်ဳိးစံု ၊ ေက်ာက္ခဲြစက္ႏွင့္ ခဲြေက်ာက္မ်ဳိးစံု ေရာင္းဝယ္ေရး။

Share This Page