ဇိုစြန္နီ

ကားအပိုပစၥည္းဆိုင္

Address :အမွတ္ ၁၅၄/၁၅၅၊ က်န္စစ္သားလမ္း၊ စက္မွဳဇုန္၊ကေလး

State :: စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-452561228, 09-258667945Yangon Directory Gallery

 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours

Products & Services

  • မွာယူသည့္ပစၥည္းစစ္မွန္မႈႏွင့္ တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈရွိျခင္းႏွင့္ ေမာ္ဒယ္ျမင့္ကားပစၥည္းမ်ားေပးရာတြင္ လွ်င္ျမန္ျခင္း၊ အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ျခင္း။
  • ေပးရေသာတန္ဖိုးႏွင့္ ညီမွ်ေအာင္ Customer စိတ္ေက်နပ္မႈရွိေစျခင္း၊ Customer မ်ားႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အဆင္ေျပေရးႏွင့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားအား စိတ္ခ်ယံုၾကည္စြာ အသံုးျပဳႏိုင္ေရး။
  • Customer မ်ား ေက်နပ္မႈ ရွိေစရန္ ေႏြးေထြးပ်ဴငွာ ေကာင္းမြန္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈရွိေစေရး။

Other Business Categories

  • ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းသံုးပစၥည္းမ်ား
  • အိမ္ေဆာက္ပစၥည္းဆိုင္မ်ား
  • ကားဘက္ထရီႏွင့္အပိုပစၥည္း ေရာင္းဝယ္ျပဳျပင္ေရး

Share This Page