Add your listing here

Results 91 - 100 of 154

ဖူးဝ (ပတၱျမား)

(ဗဟို႐ံု)-႐ံု၊ အခန္း ၁၅၂/၁၅၅၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေဈး၊

ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-5195464, 09-5104477, 09-5047234

Purity (ပတၱျမား)

(ဗဟို႐ံု)-႐ံု၊ အခန္း ၁၀၅၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေဈး၊

ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-5001157, 09-790699777

Pyinmana Shwe Sin Min Sein Zabu Htate (ပတၱျမား)

အမွတ္ ၁၀၁၊ ေရႊဘံုသာလမ္း၊ Lower Middle Block

ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-246183, 09-443153129

Queen Stone (ပတၱျမား)

(နဝရတ္ခန္းမ)-႐ံု၊ အခန္း ၇၄/၉၅၊ ပထမထပ္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေဈး၊

ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-420260837, 09-443075466

Red Dragon Gem Gold (ပတၱျမား)

(နဝရတ္ခန္းမ)-႐ံု၊ အခန္း ၁၂၅/၁၂၆၊ ပထမထပ္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေဈး၊

ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-5160584

Rocky Star (ပတၱျမား)

(နဝရတ္ခန္းမ)-႐ံု၊ အခန္း ၅၁၊ ပထမထပ္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေဈး၊

ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-250135735, 09-796305205

ႏွင္းဆီ (ပတၱျမား)

(အေနာက္(ဒီ))-႐ံု၊ အခန္း ၃၄/၃၅၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေဈး၊

ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-250433399, 09-5073339

Royal Elegance (ပတၱျမား)

(ဒိုင္းမြန္းအင္ပါယာခန္းမ)-႐ံု၊ အခန္း အီး/၁/၂/၃၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေဈး၊

ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-5320762, 09-5156173, 01-252690, 09-5504688

Royal Gem Star (ပတၱျမား)

(အေနာက္ဘက္တန္း)-႐ံု၊ အခန္း ၁၃၈၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေဈး၊

ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-5081620

Ruby (ပတၱျမား)

(ဗဟို႐ံု)-႐ံု၊ အခန္း ၁၂၇၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေဈး၊

ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-5145950, 01-254680, 09-73117727