Add your listing here

Results 1 - 2 of 2

ၾကည္စိုး(ကို) (ဆန္စက္ႏွင့္ အပိုပစၥည္းေရာင္းဝယ္ေရး)

ပြဲစားတန္းလမ္း၊ ဘုရားႀကီးရပ္ကြက္၊

မံုရြာ၊စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

071-21781

ပိ(စ္)ဘရားသား(စ္) (ဆန္စက္ႏွင့္ အပိုပစၥည္းေရာင္းဝယ္ေရး)

ေအးရိပ္သာလမ္း၊ ၃၈လမ္း ႏွင့္ ၃၉လမ္း ၾကား၊ စက္မွဳဇုန္(၁)၊ စက္မွဳဇုန္ရပ္ကြက္၊

မံုရြာ၊စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

071-2025792, 071-2025874