Add your listing here

Results 51 - 60 of 84

ေဆြသဟာ (ဆန္ေရာင္းဝယ္ေရး)

အမွတ္ ၇၂၀၊ စာတိုက္တန္းလမ္း၊ ဆံေတာ္ရပ္ကြက္၊

ျပည္၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

09-423868771

တက္လူ (ဆန္ေရာင္းဝယ္ေရး)

ကမ္းနားလမ္း၊ ေက်ာင္းႀကီးအိုးတန္းရပ္ကြက္၊

ျပည္၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

09-423713491, 09-401603084

သန္းေအာင္ (ဦး) (ဆန္ေရာင္းဝယ္ေရး)

အမွတ္ ၂၃၈/ေအ၊ ေဈးလမ္း၊ ေက်ာင္းႀကီးအိုးတန္းရပ္ကြက္၊

ျပည္၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

053-24084, 09-796985142

သန္းေအး (ဦး) (ဆန္ေရာင္းဝယ္ေရး)

ေအာင္ဆန္းျပည္သာယာလမ္း၊ ျပည္သာယာရပ္ကြက္၊

ျပည္၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

053-27266, 09-5311236

သန္းစိုး (ကို) (ဆန္ေရာင္းဝယ္ေရး)

(၁၂)လမ္း၊ ေဈးလမ္း ေထာင့္၊ ေခတၱရာၿမိဳ႕သစ္ရပ္ကြက္၊

ျပည္၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

09-252717031

သင္းစုေအာင္ (မ) (ဆန္ေရာင္းဝယ္ေရး)

အမွတ္ ၇၁၄၊ စာတိုက္တန္းလမ္း၊ ဆံေတာ္ရပ္ကြက္၊

ျပည္၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

053-25167, 09-423664848

သင္းသင္း (ဆန္ေရာင္းဝယ္ေရး)

(၈)လမ္း၊ ေခတၱရာၿမိဳ႕သစ္ရပ္ကြက္၊

ျပည္၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

09-420788291

သီရိေအာင္ (ဆန္ေရာင္းဝယ္ေရး)

အမွတ္ ၇၆၂၊ ေရႊလက္လွလမ္း၊ ေက်ာင္းႀကီးအိုးတန္းရပ္ကြက္၊

ျပည္၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

09-423661077, 053-25614, 09-979404078

သီရီရတနာ (ဆန္ေရာင္းဝယ္ေရး)

အမွတ္ ၁၀၃၊ လမ္းမေတာ္လမ္း၊ ပန္းဆိုးတန္းလမ္း ေထာင့္၊ ေက်ာင္းႀကီးအိုးတန္းရပ္ကြက္၊

ျပည္၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

053-25763, 053-25044, 09-5311769

သီရိရတနာ (ဆန္ေရာင္းဝယ္ေရး)

ဦးမိႈလမ္း၊ ေခတၱရာစက္မႈဇုန္၊

ျပည္၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

053-24526, 053-25763, 09-5311769