Add your listing here

Results 31 - 40 of 69

မိဘဂုဏ္ရည္ (ဆန္ေရာင္းဝယ္ေရး)

အမွတ္ ၁၇၂၊ ျမို႕ၾကီးလမ္း၊ (၂၀)ရပ္ကြက္၊

ေတာင္ငူ၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

09-254639264

မူမူဆန္း (မ) (ဆန္ေရာင္းဝယ္ေရး)

အမွတ္ ၁၊ ေဈးလမ္း၊ (၁၁)ရပ္ကြက္၊

ေတာင္ငူ၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

09-49430557, 09-250211799

ျမျမစန္း (ေဒၚ) (ဆန္ေရာင္းဝယ္ေရး)

႐ံု-(၆)၊ ဘုရင့္ေနာင္ေဈး၊

ေတာင္ငူ၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

09-254558177

ျမတ္သုခ (ဆန္ေရာင္းဝယ္ေရး)

အမွတ္ ၄၀၂၊ ကန္ေတာလမ္း၊ (၁၁)ရပ္ကြက္၊

ေတာင္ငူ၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

09-253030035, 09-403703265

ၿမိဳ႕အိနန္းေတာ္ (ဆန္ေရာင္းဝယ္ေရး)

(အိတ္ရွ္)-႐ံု၊ အခန္း ၃၊ ဘုရင့္ေနာင္ေဈး၊

ေတာင္ငူ၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

09-2212411

နီ (ကို) (ဆန္ေရာင္းဝယ္ေရး)

အမွတ္ ၈/၃၉၊ စတီးလမ္း၊ အုတ္ကြ်တ္တန္း၊

ေတာင္ငူ၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

054-24562, 09-5352309

နီလာ (ဆန္ေရာင္းဝယ္ေရး)

(အိတ္ရွ္)-႐ံု၊ အခန္း ၃/၄၊ ဘုရင့္ေနာင္ေဈး၊

ေတာင္ငူ၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

054-24150, 09-253145924

နီလာ (မ) (ဆန္ေရာင္းဝယ္ေရး)

႐ံု-(၆)၊ အခန္း ၁၃/၁၄၊ ဘုရင့္ေနာင္ေဈး၊

ေတာင္ငူ၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

ဖက္ဖူးေရာင္ (ဆန္ေရာင္းဝယ္ေရး)

အမွတ္ ၃၀၂၊ ရန္ကုန္-မႏၲေလးလမ္းမႀကီး၊ ေကတုမတီၿမိဳ႕သစ္၊ မင္းၾကီးေဆြ၊

ေတာင္ငူ၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

09-777520420, 09-420700097

ဖိုးလျပည့္ (ဆန္ေရာင္းဝယ္ေရး)

(၄)လမ္း၊ (၁၅)ရပ္ကြက္၊

ေတာင္ငူ၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

09-43016523