Add your listing here

Results 1 - 5 of 5

မိဘဂုဏ္ (ဆန္ေရာင္းဝယ္ေရး)

အခန္း ၃၆၊ ေ႐ႊျပည္စိုးလမ္း၊ အမ်ိဳးသမီးေရးရာတိုက္တန္း၊ ေညာင္ျဖဴစခန္းရပ္ကြက္၊

ေတာင္ႀကီး၊ရွမ္းျပည္နယ္

09-5215162

ဖိုးဝ (ဆန္ေရာင္းဝယ္ေရး)

အေနာက္ၿမိဳ႕ပတ္လမ္း၊ ႐ွမ္း႐ိုးမတိုက္တန္း၊ ေက်ာင္းႀကီးစုရပ္ကြက္၊

ေတာင္ႀကီး၊ရွမ္းျပည္နယ္

09-444282221, 09-782882221

သီဟထြန္း (ဆန္ေရာင္းဝယ္ေရး)

အမွတ္ ၃/၁၀၊ ေက်ာက္တစ္လံုးလမ္း၊ ကန္ႀကီးရပ္ကြက္၊

ေတာင္ႀကီး၊ရွမ္းျပည္နယ္

081-2122302, 09-783167343, 09-428362579

လက္ကီး (ဆန္ေရာင္းဝယ္ေရး)

အုတ္ဖိုလမ္း၊ ၿမိဳ႕မရပ္ကြက္၊

ေတာင္ႀကီး၊ရွမ္းျပည္နယ္

09-790180076, 09-41004080

ေ႐ႊခဲ (ဆန္ေရာင္းဝယ္ေရး)

အမွတ္ ၅၃၊ အေနာက္ၿမိဳ႕ပတ္လမ္း၊ ေညာင္ျဖဴစခန္းရပ္ကြက္၊

ေတာင္ႀကီး၊ရွမ္းျပည္နယ္

09-253714675