Add your listing here

Results 1 - 7 of 7

Happy (ဆန္ေရာင္းဝယ္ေရး)

႐ံု-ေအ/၁၊ အခန္း ၁၉၊ ေရႊသာယာေဈး၊

ေခ်ာင္းသာ၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-250235043, 09-771096530

ျမင့္မိသားစု (ဆန္ေရာင္းဝယ္ေရး)

အမွတ္ ၁၇၈၊ ကမ္းနားလမ္း၊ (၃)ရပ္ကြက္၊

ေခ်ာင္းသာ၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-422516315, 042-2042232

ၿဖိဳးၿဖိဳးေအာင္ (မ) (ဆန္ေရာင္းဝယ္ေရး)

အမွတ္ ၁၂၊ ေဈးလမ္း၊ (၃)ရပ္ကြက္၊

ေခ်ာင္းသာ၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-8568377

ရွယ္ေမႊးသန္႔ (ဆန္ေရာင္းဝယ္ေရး)

႐ံု-ေအ/၃၊ အခန္း ၁၊ ေရႊသာယာေဈး၊

ေခ်ာင္းသာ၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-422453443, 09-5200625

ဆင္မင္း (ဆန္ေရာင္းဝယ္ေရး)

မကီ်းေခ်ာင္လမ္း၊ (၄)ရပ္ကြက္၊

ေခ်ာင္းသာ၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-799894724

ေအာင္ႏိုင္ျမင့္ (ကို) (ဆန္ေရာင္းဝယ္ေရး)

႐ံု-(ဘီ/၃)၊ အခန္း ၁၊ ေရႊသာယာေဈး၊

ေခ်ာင္းသာ၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-422533517, 09-422483432

ေသာင္းရီ (ေဒၚ) (ဆန္ေရာင္းဝယ္ေရး)

အမွတ္ ၅၀၊ မကီ်းေခ်ာင္လမ္း၊ (၃)ရပ္ကြက္၊

ေခ်ာင္းသာ၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-783077810, 09-422514539