Add your listing here

Results 21 - 23 of 23

ေရႊနဒီ (စားေတာ္ဆက္မ်ား)

(၃၆)လမ္း၊ အုတ္ျဖတ္ရပ္ကြက္၊

ျဖဴး၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

09-428115019

ဇင္ဟိန္း (စားေတာ္ဆက္မ်ား)

အမွတ္ ၂၆၊ ရန္ကုန္-မနၱေလးလမ္းမၾကီး၊ ဝဲေဒါင့္ရပ္ကြက္၊

ျဖဴး၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

054-40281, 09-6307481, 09-421143032, 09-5352480

ေရႊျပည္ (စားေတာ္ဆက္မ်ား)

ရန္ကုန္-ေနျပည္ေတာ္လမ္းမၾကီး၊ ၁၁၅ မိုင္ - ျဖဴး၊ ခရမ္းေက်းရြာ၊

ျဖဴး၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

054-40841~3, 09-5352156, 09-448043591