Add your listing here

Results 1 - 10 of 162

ဖိုက္အင္တူး (စားေတာ္ဆက္မ်ား)

အခန္း ၅၄၊ တနသၤာရီလမ္း၊ ၿမိတ္အေဝးေျပးကားဝန္း(အေဟာင္း)၊ ကလြင္ေက်းရြာ၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-422457627

ေအာင္ (စားေတာ္ဆက္မ်ား)

ဦးျမတ္ေလးလမ္း၊ ေယာႀကီးတံတား အနီး၊ ၿမိတ္ေတာင္ရပ္ကြက္၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-49348837, 09-421568379

ေအာင္ႀကီး (ကို) (စားေတာ္ဆက္မ်ား)

ငါးဦးစီး႐ံုးလမ္း၊ ကန္ႀကီးရပ္ကြက္၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-49850811, 09-250835451

ေအာင္လြင္ (ဦး) (စားေတာ္ဆက္မ်ား)

သုခလမ္း၊ ၿမိတ္ေတာင္ရပ္ကြက္၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-254170997

ေအာင္ႏိုင္ဦး (စားေတာ္ဆက္မ်ား)

ဦးျမတ္ေလးလမ္း၊ ေယာႀကီးတံတား အနီး၊ ၿမိတ္ေတာင္ရပ္ကြက္၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-258995028

ေအာင္ဆုၿဖိဳး (စားေတာ္ဆက္မ်ား)

ဘီအိုစီလမ္း၊ မင္းဓမၼလမ္း ေထာင့္၊ ၿမိတ္ေတာင္ရပ္ကြက္၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-262802640

ေအာင္သန္း (ဦး) (စားေတာ္ဆက္မ်ား)

တနသၤာရီလမ္း၊ ကလြင္ေက်းရြာ၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-422194272

အန္တီဝင္း (စားေတာ္ဆက္မ်ား)

တနသၤာရီလမ္း၊ ၿမိတ္အေဝးေျပးကားဝန္း(အေဟာင္း)၊ ကလြင္ေက်းရြာ၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-781830039

ေအးေအးေမာ္ (မ) (စားေတာ္ဆက္မ်ား)

ဘီအိုစီလမ္း၊ ၿမိတ္ေတာင္ရပ္ကြက္၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-254098816

ေအးသန္း (ေဒၚ) (စားေတာ္ဆက္မ်ား)

အမွတ္ ၅၊ ကမ္းနားလမ္း၊ ဆိပ္ငယ္ရပ္ကြက္၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-8602284