Add your listing here

Results 1 - 4 of 4

ၾကယ္တံခြန္ (စားေတာ္ဆက္မ်ား)

အမွတ္ ၁၀၈၊ လမ္းမေတာ္လမ္း၊ (၃)ရပ္ကြက္၊

ေလးမ်က္ႏွာ၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-49768560, 09-250549116

ၾကယ္တံခြန္ (စားေတာ္ဆက္မ်ား)

အမွတ္ ၁၁၀၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ (၅)ရပ္ကြက္၊

ေလးမ်က္ႏွာ၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-422514248

ေဝၿဖိဳးႏိုင္ (စားေတာ္ဆက္မ်ား)

အမွတ္ ၁၄၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ (၃)ရပ္ကြက္၊

ေလးမ်က္ႏွာ၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-8602636, 09-49768551

ေဝၿဖိဳးႏိုင္ (၂) (စားေတာ္ဆက္မ်ား)

လမ္းမေတာ္လမ္း၊ (၃)ရပ္ကြက္၊

ေလးမ်က္ႏွာ၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-422492881, 09-49768551