Add your listing here

Results 1 - 10 of 21

အရမ္း (ဦး) (စားေတာ္ဆက္မ်ား)

ပထမလမ္း၊ လသာလမ္း ေထာင့္၊ (၅)ရပ္ကြက္၊

ဖ်ာပံု၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

045-40450, 09-250825593

အဏၰဝါ (စားေတာ္ဆက္မ်ား)

အမွတ္ ၂၉၊ လသာလမ္း၊ (၅)ရပ္ကြက္၊

ဖ်ာပံု၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-8590205

ေအာင္ (စားေတာ္ဆက္မ်ား)

အခန္း ၈၊ ေခ်ာင္းတြင္းလမ္း၊ (၃)ရပ္ကြက္၊

ဖ်ာပံု၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-8569097

Brother [3] (စားေတာ္ဆက္မ်ား)

အမွတ္ ၁၅၉၊ ေခ်ာင္းတြင္းလမ္း၊ ဓနိေတာ(၄)လမ္း ေထာင့္၊ (၁)ရပ္ကြက္၊

ဖ်ာပံု၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

045-40942, 09-450165369

ေရႊလိပ္ျပာ (စားေတာ္ဆက္မ်ား)

အခန္း ၁/၂၊ ၿမိဳ႕ပတ္လမ္း၊ ကံ်ဳးကဒြင္းကားဂိတ္၊ (၁၂)ရပ္ကြက္၊

ဖ်ာပံု၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-422552506

Golden Club [1] (စားေတာ္ဆက္မ်ား)

ေဂါက္ကြင္းလမ္း၊ (၁၂)ရပ္ကြက္၊

ဖ်ာပံု၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-422545598

Luxury (စားေတာ္ဆက္မ်ား)

အမွတ္ ၄၂၊ ဒုတိယလမ္း၊ မဟာဗႏၶဳလလမ္း ေထာင့္၊ (၅)ရပ္ကြက္၊

ဖ်ာပံု၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

045-41242

မိုးဟိန္း (စားေတာ္ဆက္မ်ား)

အခန္း ၂၄/၂၅/၂၆/၂၇၊ ေခ်ာင္းတြင္းလမ္း၊ (၃)ရပ္ကြက္၊

ဖ်ာပံု၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

045-40597, 09-428590714

နန္းဦးစံ (စားေတာ္ဆက္မ်ား)

အမွတ္ ၉၊ ေခ်ာင္းတြင္းလမ္း၊ (၃)ရပ္ကြက္၊

ဖ်ာပံု၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-422527472

Oasis (စားေတာ္ဆက္မ်ား)

အခန္း ၁၊ ဒုတိယလမ္း၊ (၁၂)ရပ္ကြက္၊

ဖ်ာပံု၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

045-40744