Add your listing here

Results 1 - 10 of 12

ေအာင္စည္းစိမ္ (စားေတာ္ဆက္မ်ား)

ရန္ကုန္-ပုသိမ္လမ္းမၾကီး၊ ကံကုန္းရပ္ကြက္၊

ကန္ႀကီးေထာင့္၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-451234275

ေအာင္သူရစိုး (စားေတာ္ဆက္မ်ား)

အမွတ္ ၁၄၊ ေဘာလံုးကြင္းလမ္း၊ (၁)ရပ္ကြက္၊

ကန္ႀကီးေထာင့္၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-422470331

ကံထူးတိုး (စားေတာ္ဆက္မ်ား)

ရန္ကုန္-ပုသိမ္လမ္းမၾကီး၊ ကံကုန္းရပ္ကြက္၊

ကန္ႀကီးေထာင့္၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-422462287

က်ယ္ေဂါင္ (စားေတာ္ဆက္မ်ား)

ရန္ကုန္-ပုသိမ္လမ္းမၾကီး၊ မာလာကုန္းလမ္းဆံု၊ ကံကုန္းရပ္ကြက္၊

ကန္ႀကီးေထာင့္၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-49740612

မာ (ေဒၚ) (စားေတာ္ဆက္မ်ား)

အခန္း ၁၊ ၿမိဳ႕မေဈး၊

ကန္ႀကီးေထာင့္၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

မြန္႐ိႈင္း (စားေတာ္ဆက္မ်ား)

ရန္ကုန္-ပုသိမ္လမ္းမၾကီး၊ ကံႀကီးေထာင့္လမ္းဆံု၊ (၅)ရပ္ကြက္၊

ကန္ႀကီးေထာင့္၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

042-45142, 09-49722701

ဆံုမွတ္ (စားေတာ္ဆက္မ်ား)

ဘဲဂရက္လမ္း၊ (၇)ရပ္ကြက္၊

ကန္ႀကီးေထာင့္၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

သန္းေဆြ (ဦး) (စားေတာ္ဆက္မ်ား)

အခန္း ၁၆၊ ၿမိဳ႕မေဈး၊

ကန္ႀကီးေထာင့္၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

042-45107

သဇင္ (စားေတာ္ဆက္မ်ား)

ရန္ကုန္-ပုသိမ္လမ္းမၾကီး၊ ကံႀကီးေထာင့္လမ္းဆံု၊ (၆)ရပ္ကြက္၊

ကန္ႀကီးေထာင့္၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

042-45147, 09-780800355

သဇင္ (စားေတာ္ဆက္မ်ား)

ရန္ကုန္-ပုသိမ္လမ္းမၾကီး၊ (၆)ရပ္ကြက္၊

ကန္ႀကီးေထာင့္၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

042-45147, 09-780800355