Add your listing here

Results 1 - 3 of 3

ဒီယာ (စားေတာ္ဆက္မ်ား (အိႏၵိယအစားအစာ))

အမွတ္ ၁၁၈၊ အခန္း ၂၊ ျမရတနာလမ္း၊ (၂)ရပ္ကြက္၊

ျမဝတီ၊ကရင္ျပည္နယ္

09-790173749

ခါလာႀကီး (စားေတာ္ဆက္မ်ား (အိႏၵိယအစားအစာ))

အမွတ္ ၁၂၄၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ ဘားအံတကၠသိုလ္ အေရွ႕၊ (၅)ရပ္ကြက္၊

ဘားအံ၊ကရင္ျပည္နယ္

09-972456000, 09-425774633

ကင္းရိုစ္ (စားေတာ္ဆက္မ်ား (အိႏၵိယအစားအစာ))

အာရွလမ္း၊ (၄)ရပ္ကြက္၊

ျမဝတီ၊ကရင္ျပည္နယ္

09-258591813, 09-952484193