Add your listing here

Results 1 - 9 of 9

Blue Wave (စားေတာ္ဆက္မ်ား (တ႐ုတ္အစားအစာ))

ကမ္းနားလမ္း၊ သဲကြင္း၊ ကန္ႀကီးရပ္ကြက္၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-422211909, 09-790190225

Golden Cuisine (စားေတာ္ဆက္မ်ား (တ႐ုတ္အစားအစာ))

အမွတ္ ၄၇၊ ကန္ဖ်ားလမ္း၊ ကန္ဖ်ားရပ္ကြက္၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-41004911, 09-750104465

ေရႊအိမ္ (စားေတာ္ဆက္မ်ား (တ႐ုတ္အစားအစာ))

အမွတ္ ၇၇၊ မဂၤလာလမ္း၊ အလယ္ကြ်န္းရပ္ကြက္၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-8762086, 09-251145358

Mr.Bamboo (စားေတာ္ဆက္မ်ား (တ႐ုတ္အစားအစာ))

သဲကြင္း(၃)လမ္း၊ ေရပုန္းရပ္ကြက္၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-891655677, 09-783493622

My Mergui (စားေတာ္ဆက္မ်ား (တ႐ုတ္အစားအစာ))

ကမ္းနားလမ္း၊ ေရပုန္းရပ္ကြက္၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-697171886

Myeik Coral Seafood Garden (စားေတာ္ဆက္မ်ား (တ႐ုတ္အစားအစာ))

တနသၤာရီလမ္း၊ ျမိတ္ေဂါက္ကြင္းဝင္း၊ ကလြင္ေက်းရြာ၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-697170937, 09-761515042

Myeik Sea View (စားေတာ္ဆက္မ်ား (တ႐ုတ္အစားအစာ))

ကမ္းနားလမ္း၊ ၿမိတ္ေ႐ွာ့ပင္းစင္တာ အနီး၊ ကန္ႀကီးရပ္ကြက္၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-422199483, 09-769803583

ပင္လယ္ (စားေတာ္ဆက္မ်ား (တ႐ုတ္အစားအစာ))

ေရႊျပည္တန္လမ္း၊ ၿမိတ္ေတာင္ရပ္ကြက္၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-781914057

Royal Orchid (စားေတာ္ဆက္မ်ား (တ႐ုတ္အစားအစာ))

စပါးေရႊဝါလမ္း၊ ေရပုန္းရပ္ကြက္၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-250103480