Add your listing here

Results 1 - 2 of 2

ဝမ္း (စားေတာ္ဆက္မ်ား (တ႐ုတ္အစားအစာ))

အမွတ္ ၆၁၇၊ ဦးဥတၱမလမ္း၊ ေညာင္ပင္ေဈး၊

ဇလြန္၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

044-35250, 09-422488033, 09-779210180

ေတာ္ဝင္နဂါး (စားေတာ္ဆက္မ်ား (တ႐ုတ္အစားအစာ))

အမွတ္ ၁၉၁၊ ဗိုလ္ခု်ပ္လမ္း၊ လမ္းမေတာ္(ေျမာက္)ရပ္ကြက္၊

ဇလြန္၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

044-35191, 09-796647936