Add your listing here

Results 1 - 8 of 8

ေအာင္ရတနာ (အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမအက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္းမ်ား၊ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား)

အခန္း ၃၇၊ မဂၤလာေဈး(ရြာေတာ္)၊ ႏွစ္ထပ္႐ံု၊ ရြာေတာ္ရြာ၊

ပုဗၺသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-43117020, 09-964311702, 09-440007452

Dream Home (အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမအက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္းမ်ား၊ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား)

အမွတ္ ၃၄၅၀၆၊ စြယ္ေတာ္လမ္း၊ မဂၤလာဒီပရပ္ကြက္၊

ပုဗၺသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-420719382, 09-765719382, 09-751188333

လိႈင္ (အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမအက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္းမ်ား၊ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား)

အမွတ္ ပ/၁၃၀၀၂၆၊ စြယ္ေတာ္လမ္း၊ မဂၤလာဒီပရပ္ကြက္၊

ပုဗၺသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-251086845, 09-787567641

နန္းရင္ေအး (အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမအက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္းမ်ား၊ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား)

(တ)-႐ံု၊ အခန္း ၆၊ ပုဗၺသီရိေဈး၊

ပုဗၺသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-420748487, 09-33553516

နန္းရင္ေအး (အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမအက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္းမ်ား၊ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား)

အမွတ္ ၂၃၂၇၃၊ ခ်င္းတြင္းလမ္း၊ စကားဝါလမ္း ေထာင့္၊ ဇဝနဒီပရပ္ကြက္၊

ပုဗၺသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-420748487, 09-691032518

SSY Than Htay Co.,Ltd. (အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမအက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္းမ်ား၊ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား)

အမွတ္ ၂၂၀၉၇၊ ေဇာ္ဂီ်လမ္း၊ မဂၤလာဒီပရပ္ကြက္၊

ပုဗၺသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-263332009, 09-5004333, 09-36969445

သစၥာဦးရြိဳင္ရယ္(လ္) (အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမအက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္းမ်ား၊ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား)

အမွတ္ ၂၂၀၇၉၊ စြယ္ေတာ္(၁၁)လမ္း၊ ဇဝနဒီပရပ္ကြက္၊

ပုဗၺသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-420711146, 09-961386000, 09-766133244

ေကာင္းျမတ္ (အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမအက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္းမ်ား၊ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား)

အမွတ္ ၄၄၉၀၊ စစ္ေတာင္းလမ္း၊ မဂၤလာဒီပရပ္ကြက္၊

ပုဗၺသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-43034210