Add your listing here

Results 1 - 7 of 7

Future Sky (မူႀကိဳ ေက်ာင္းမ်ား)

အခန္း ၃၂၊ မဂၤလာေဈး(ရြာေတာ္)၊ စားေသာက္တန္း၊ ဇဝနဒီပရပ္ကြက္၊

ပုဗၺသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-790947378, 09-458733498

Happy word (မူႀကိဳ ေက်ာင္းမ်ား)

ရန္ကုန္-မႏၲေလးလမ္းေဟာင္း၊ ေအာင္သာယာရပ္ကြက္၊

ပုဗၺသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-420721341, 09-799126692, 09-799126693

Happy World (မူႀကိဳ ေက်ာင္းမ်ား)

ရန္ကုန္-မႏၲေလးလမ္းေဟာင္း၊ ေအာင္သာယာရပ္ကြက္၊

ပုဗၺသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-420721342, 09-799126692, 09-799126693

ထူးခၽြန္ (မူႀကိဳ ေက်ာင္းမ်ား)

အမွတ္ ၃၄၃၁၃၊ ဧရာဝတီလမ္း၊ ဝဏၰဒီပရပ္ကြက္၊

ပုဗၺသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-780350661, 09-448775540

မိုး (မူႀကိဳ ေက်ာင္းမ်ား)

အမွတ္ ၂၀၇၅၆၊ စစ္ေတာင္းလမ္း၊ ဇဝနဒီပရပ္ကြက္၊

ပုဗၺသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-253500006, 09-783500006

Shining Stars Education Centre [SSEC] (မူႀကိဳ ေက်ာင္းမ်ား)

အမွတ္ ၂၄၀၅၁၊ စစ္ေတာင္းလမ္း၊ ဇဝနဒီပရပ္ကြက္၊

ပုဗၺသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-797688090, 09-797688099, 09-964636200

Star Kids (မူႀကိဳ ေက်ာင္းမ်ား)

ဂႏၶမာလမ္း၊ ဇဝနဒီပရပ္ကြက္၊

ပုဗၺသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-428000595, 09-797873862, 09-797914351