Add your listing here

Results 81 - 90 of 2891

အာကာမိုး (ပလတ္စတစ္ပစၥည္းအမ်ိဳးမ်ိဳး)

အမွတ္ ၅၊ သီရိမြန္လမ္း၊ သီရိမြန္ပလာဇာ၊ ဘုရင့္ေနာင္တံတားအနီး၊

မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-5505406, 09-73120388, 01-388825

Asia Star Plastic (ပလတ္စတစ္ပစၥည္းအမ်ိဳးမ်ိဳး)

အမွတ္ ၁၈၅/၃၊ က်ိဳက္ဝိုင္းဘုရားလမ္း၊ သမိုင္းလမ္းဆံု၊

မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-5067007, 01-9661989, 01-9661926