Add your listing here

Results 1 - 3 of 3

**မြန္ျပည္နယ္စီမံကိန္းေရးဆြဲေရးဦးစီးဌာန (စီမံကိန္း႐ံုးမ်ား)

အရာေတာ္လမ္း၊ ဘိုကုန္းရပ္ကြက္၊

ေမာ္လၿမိဳင္၊မြန္ျပည္နယ္

057-24901

*ေမာ္လၿမိဳင္ခ႐ိုင္စီမံကိန္းေရးဆြဲေရးဦးစီးဌာန (စီမံကိန္း႐ံုးမ်ား)

ေမာ္လၿမိဳင္-ဘားအံလမ္း၊ ကၽြဲၿခံကုန္း၊

ေမာ္လၿမိဳင္၊မြန္ျပည္နယ္

057-30328, 057-30187

ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္စီမံကိန္းေရးဆြဲေရးဦးစီးဌာန (စီမံကိန္း႐ံုးမ်ား)

ေညာင္ရိပ္သာလမ္း၊ ႐ံုးႀကီးလမ္း ေထာင့္၊ ဖက္တန္းရပ္ကြက္၊

ေမာ္လၿမိဳင္၊မြန္ျပည္နယ္

057-30021, 09-425280236