Add your listing here

Results 1 - 2 of 2

*ပုဗၺသီရိခ႐ိုင္စီမံကိန္းေရးဆြဲေရးဦးစီးဌာန (စီမံကိန္း႐ံုးမ်ား)

ခ်င္းတြင္းလမ္း၊ မဂၤလာဒီပရပ္ကြက္၊

ပုဗၺသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

067-510198, 09-420706794

ပုဗၺသီရိၿမိဳ႕နယ္စီမံကိန္းေရးဆြဲေရးဦးစီးဌာန (စီမံကိန္း႐ံုးမ်ား)

ခ်င္းတြင္းလမ္း၊ မဂၤလာဒီပရပ္ကြက္၊

ပုဗၺသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

067-550187