Add your listing here

Results 21 - 24 of 24

မိုးဆန္း (လက္ဖက္ႏွင့္ အေၾကာ္စံု)

အမွတ္ ၃၈၆၊ ေအာက္လမ္းမၾကီး၊ မရမ္းကုန္းရပ္ကြက္၊

ေမာ္လၿမိဳင္၊မြန္ျပည္နယ္

057-2021532, 09-255763656

စိုးစိုးရီ (လက္ဖက္ႏွင့္ အေၾကာ္စံု)

အခန္း အာ/၄၊ အမွတ္ (၁)ေဈး၊

ေမာ္လၿမိဳင္၊မြန္ျပည္နယ္

09-8702061, 09-47317356

စိုးစိုးရီ (လက္ဖက္ႏွင့္ အေၾကာ္စံု)

(စီ)-႐ံု၊ အခန္း ၁၅၀/၁၅၁/၁၁၇၊ ေျမညီထပ္၊ အမွတ္ (၁)ေဈး၊

ေမာ္လၿမိဳင္၊မြန္ျပည္နယ္

09-8702061, 09-47317356

တက္ေနထြန္း (လက္ဖက္ႏွင့္ အေၾကာ္စံု)

အမွတ္ ၂၂/ေအ၊ ၿမိဳ႕ေရွာင္လမ္း၊ ေအာက္က်င္းရပ္ကြက္၊

ေမာ္လၿမိဳင္၊မြန္ျပည္နယ္

057-2024665, 09-772916398