Add your listing here

Results 31 - 40 of 48

အိမ္ေတာ္ျဖဴ (မိတၱဴကူးဆိုင္မ်ား)

ျပည္ေတာ္သာလမ္း၊ ဆိပ္ငယ္ရပ္ကြက္၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

059-41838

ဟိန္းနဒီ (မိတၱဴကူးဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၃၄၊ တနသၤာရီလမ္း၊ ေရႊေပရြာ၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-452046633

ေကာင္းျမတ္သူ (မိတၱဴကူးဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၃၆၊ မဂၤလာလမ္း၊ အလယ္ကြ်န္းရပ္ကြက္၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-422209840, 09-422198828, 09-442539725

ကင္တာၿမိတ္ (မိတၱဴကူးဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၄၈၊ စကားဝါလမ္း၊ ကန္ေခါင္းမီးပိြဳင့္ အနီး၊ ကန္ေခါင္းရပ္ကြက္၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-8762037, 09-5165613

ေမာင္သူ (မိတၱဴကူးဆိုင္မ်ား)

မတ္ေလးလမ္း၊ ေအာင္ဆန္းလမ္း ေထာင့္၊ ျမိဳ႕သစ္၊ ၿမိတ္ေတာင္ရပ္ကြက္၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-422213930, 09-256958736, 09-790189902

ျမတ္သရဖူ (မိတၱဴကူးဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၁၆၉/ေအ၊ ပုလဲလမ္း၊ ကန္ေခါင္းရပ္ကြက္၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-422200007, 09-254099180

ၿမိဳ႕ေမတၱာ (မိတၱဴကူးဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၁၆၊ ထားဝယ္စုမီးသတ္လမ္း၊ ထားဝယ္စုရပ္ကြက္၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-420008875, 09-764208875

New Version (မိတၱဴကူးဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၁၀၆၊ ဘိုတာရာလမ္း၊ ကန္ႀကီးရပ္ကြက္၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-261169554, 09-790190312, 09-775551150

ငုဝါ (မိတၱဴကူးဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၂၇၀၊ ဘုရားကိုင္လမ္း၊ အလယ္ကြ်န္းရပ္ကြက္၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-41005881, 09-777599481

ေငြၾကယ္စင္ (မိတၱဴကူးဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၂၁၄၊ ဘုရားကိုင္လမ္း၊ ကန္ေဘာင္႐ိုး၊ အလယ္ကြ်န္းရပ္ကြက္၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-41005351