Add your listing here

Results 11 - 15 of 15

အားမာန္ (မိတၱဴကူးဆိုင္မ်ား)

႐ံု-(ဘီ/၂)၊ အခန္း ၂၀၊ ေျမညီထပ္၊ မဂၤလာေဈး(ရြာေတာ္)၊

ပုဗၺသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-797678399

ႀကံ႕ခိုင္သူ (မိတၱဴကူးဆိုင္မ်ား)

႐ံု-(ဘီ/၃)၊ အခန္း ၆၊ မဂၤလာေဈး(ရြာေတာ္)၊

ပုဗၺသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-256286279, 09-256746813

ျမတ္သရဖူ (မိတၱဴကူးဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၁၁၄၉၊ ခေရလမ္း၊ က-ည-န႐ံုး အေရွ႕၊ မဂၤလာဒီပရပ္ကြက္၊

ပုဗၺသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-49203486, 09-261680255

Royal Flowers (မိတၱဴကူးဆိုင္မ်ား)

(ရ)-႐ံု၊ အခန္း ၂၀/၂၁၊ ပုဗၺသီရိေဈး၊

ပုဗၺသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-420767995, 09-797646372, 09-250700759

စတား (မိတၱဴကူးဆိုင္မ်ား)

႐ံု-(ဘီ/၃)၊ အခန္း ၁၅၊ မဂၤလာေဈး(ရြာေတာ္)၊

ပုဗၺသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-428137735, 09-262591200