Add your listing here

Results 1 - 10 of 15

AP [Android Poem] (မိတၱဴကူးဆိုင္မ်ား)

အခန္း ၄၄၊ မဂၤလာေဈး(ရြာေတာ္)၊ ႏွစ္ထပ္႐ံု၊ ရြာေတာ္ရြာ၊

ပုဗၺသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-250697192, 09-790145733

ေအာင္ျမင္ (မိတၱဴကူးဆိုင္မ်ား)

(န)-႐ံု၊ အခန္း ၁၅၊ ပုဗၺသီရိေဈး၊

ပုဗၺသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-420716559

ေအာင္ျပည့္စံု (မိတၱဴကူးဆိုင္မ်ား)

အခန္း ၁၊ ဧရာဝတီလမ္း၊ က-ည-န႐ံုး အေရွ႕၊ မဂၤလာဒီပရပ္ကြက္၊

ပုဗၺသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-264349001, 09-263386876

Maximum (မိတၱဴကူးဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၁၁၉၇၊ ေရႊလီ(၁၀)လမ္း၊ နွင္းဆီလမ္း ေထာင့္၊ မဂၤလာဒီပရပ္ကြက္၊

ပုဗၺသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-420717811, 09-452416695

ေမတၱာမြန္ (မိတၱဴကူးဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၄၂၈၅၊ စစ္ေတာင္းလမ္း၊ သစၥာလမ္း ေထာင့္၊ မဂၤလာဒီပရပ္ကြက္၊

ပုဗၺသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-43198856

ေငြလေရာင္ (မိတၱဴကူးဆိုင္မ်ား)

(မ)-႐ံု၊ အခန္း ၅၊ ပုဗၺသီရိေဈး၊

ပုဗၺသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-691906660

ေငြေရာင္ပန္း (မိတၱဴကူးဆိုင္မ်ား)

႐ံု-(ဘီ/၁)၊ အခန္း ၀၆၊ မဂၤလာေဈး(ရြာေတာ္)၊

ပုဗၺသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-250099363, 09-448549132

One Star (မိတၱဴကူးဆိုင္မ်ား)

ရန္ကုန္-မႏၲေလးလမ္းေဟာင္း၊ ေအာင္သာယာရပ္ကြက္၊

ပုဗၺသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-456995940, 09-254154112

Online (မိတၱဴကူးဆိုင္မ်ား)

(ႏွစ္ထပ္)-႐ံု၊ အခန္း ၄၁၊ မဂၤလာေဈး(ရြာေတာ္)၊

ပုဗၺသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-780830085, 09-772899848

ေရႊအိ (မိတၱဴကူးဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၁၀၂၇၊ ခ်င္းတြင္းလမ္း၊ မဂၤလာဒီပရပ္ကြက္၊

ပုဗၺသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-448544255