Add your listing here

Results 1 - 3 of 3

Amara Communications Co.,Ltd. (ဖုန္းေငြျဖည့္ကဒ္)

အမွတ္ ၅၅၊ ကန္ဖ်ားလမ္း၊ ကန္ဖ်ားရပ္ကြက္၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

059-42125, 09-450901010

Tele Express Co.,Ltd. (ဖုန္းေငြျဖည့္ကဒ္)

ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ ဗူးဘုရား အနီး၊ တလိုင္းစုရပ္ကြက္၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-972786887, 09-977893515, 09-977893516, 09-977893517

ဝင္းေမာင္ (ဦး) (ဖုန္းေငြျဖည့္ကဒ္)

အမွတ္ ၄၊ ဘုရားႀကီးလမ္း၊ ကန္ဖ်ားရပ္ကြက္၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

059-41311, 059-41097, 059-42201, 059-42490, 09-790284462