Add your listing here

Results 1 - 10 of 21

ေအာင္ျခေသၤ့ (သေဘၤာေဆးႏွင့္ ဘားနစ္)

အမွတ္ ၁၅၇၊ ျမင္ေတာ္သာလမ္း၊ (၂-ေျမာက္)ရပ္ကြက္၊

သာေကတၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-5019959, 09-73011456

ခ်မ္းေျမ႕ (သေဘၤာေဆးႏွင့္ ဘားနစ္)

အမွတ္ ၆၁/ဘီ၊ ေအာင္သေျပလမ္း၊ (၇-အေရွ႕)ရပ္ကြက္၊

သာေကတၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-73903998, 09-421094013

ေကာင္းဆင့္ (သေဘၤာေဆးႏွင့္ ဘားနစ္)

အခန္း ၅၂/၅၃၊ ဇဂၤမလမ္း၊ ဂီ်အီးစီ ဆိုင္ခန္း၊ (၂-ေျမာက္)ရပ္ကြက္၊

သာေကတၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-254486067, 09-420010832

ေက်ာ္ (သေဘၤာေဆးႏွင့္ ဘားနစ္)

အမွတ္ ၁၅၊ အခန္း ဒီ/အီး၊ မင္းနႏၵာလမ္း၊ စည္ပင္ဆိုင္ခန္း၊ အေနာ္မာ(၁)ရပ္ကြက္၊

သာေကတၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-547011, 09-5092525

M.M.G [Family] (သေဘၤာေဆးႏွင့္ ဘားနစ္)

အခန္း ၇၊ မင္းနႏၵာလမ္း၊ စည္ပင္ဆိုင္ခန္း၊ အေနာ္မာ(၁)ရပ္ကြက္၊

သာေကတၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-5199704, 09-259296129, 09-975645091

Master Key Int'l Ltd. (သေဘၤာေဆးႏွင့္ ဘားနစ္)

အမွတ္ ၃၅၊ ရန္နိုင္ေဆႊ ၁ လမ္း၊ စက္မႈဇုန္

သာေကတၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-788908030, 01-450460

မိုးပြင့္ျဖဴ (သေဘၤာေဆးႏွင့္ ဘားနစ္)

အမွတ္ ၇၇၄၊ ႐ႈခင္းသာၿမိဳ႕ပတ္လမ္း၊ (၆-အေရွ႕)ရပ္ကြက္၊

သာေကတၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-450849

ေရႊနဂါး (သေဘၤာေဆးႏွင့္ ဘားနစ္)

အခန္း ဘီ/၄၊ ျမင္ေတာ္သာလမ္း၊ ေဆာက္လုပ္ေရးဆိုင္ခန္း၊ (၅)ရပ္ကြက္၊

သာေကတၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-5162913, 09-5408143, 01-551643

အာရွထိပ္တန္း (သေဘၤာေဆးႏွင့္ ဘားနစ္)

တိုက္ ၁၈၊ အခန္း ၀၀၄၊ ေျမညီထပ္၊ ရႈခင္းသာလမ္း၊ ကမာၾကည္အိမ္ရာ၊

သာေကတၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-73249934, 01-450402