Add your listing here

Results 1 - 10 of 24

35 Corner (မ်က္မွန္ဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၁၂/၈၊ ေက်ာကၠာလမ္း၊ ဘုန္းစိုးလမ္း ေထာင့္၊ ဘုန္းစိုးရပ္ကြက္၊

မံုရြာ၊စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

09-427427095, 09-765018007

အမိ်ဳးသား (မ်က္မွန္ဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၁၅၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ ေပၚေတာ္မူတိုက္တန္း၊ အလယ္ရပ္ကြက္၊

မံုရြာ၊စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

09-259011829

ေအးေမတၱာ (မ်က္မွန္ဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၁၁၊ ေက်ာကၠာလမ္း၊ ဆူးေလကုန္းရပ္ကြက္၊

မံုရြာ၊စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

09-43003093, 09-400458830

လိွဳင္းထက္ဟိန္း (မ်က္မွန္ဆိုင္မ်ား)

ျပည္ေထာင္စုလမ္းမႀကီး၊ အလံတိုင္ရပ္၊ ထန္းေတာရပ္ကြက္၊

မံုရြာ၊စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

09-400463006

ၾကည္လင္ဗီြး႐ွင္း (မ်က္မွန္ဆိုင္မ်ား)

ေက်ာကၠာလမ္း၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း ေထာင့္၊ ဆူးေလကုန္းရပ္ကြက္၊

မံုရြာ၊စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

09-400453958, 09-400466142

ၾကည္သာ (မ်က္မွန္ဆိုင္မ်ား)

ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ ဆူးေလကုန္းရပ္ကြက္၊

မံုရြာ၊စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

09-5340485, 09-47050558

လင္း (မ်က္မွန္ဆိုင္မ်ား)

ပြဲစားတန္းလမ္း၊ ဆန္တန္းလမ္း ေထာင့္၊ ဘုရားႀကီးရပ္ကြက္၊

မံုရြာ၊စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

09-896450107, 071-22575

လင္းလတ္ (မ်က္မွန္ဆိုင္မ်ား)

ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ ရဲစခန္းတိုက္တန္း၊ ႐ံုးႀကီးရပ္ကြက္၊

မံုရြာ၊စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

09-259038473, 09-400419382

လင္းေရာင္ျဖာ (မ်က္မွန္ဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၆၊ ႐ံုးႀကီးလမ္း၊ ေ႐ႊစည္းခုံဘုရားတိုက္တန္း၊ ႐ံုႀကီးရပ္ကြက္၊

မံုရြာ၊စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

09-400402628

ပါရဂူ (မ်က္မွန္ဆိုင္မ်ား)

ဆူးေလကုန္းရပ္ကြက္၊

မံုရြာ၊စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

09-2035126, 071-21306