Add your listing here

Results 1 - 10 of 16

ဘာဘူႀကီး (မ်က္မွန္ဆိုင္မ်ား)

ကုန္သည္လမ္း၊ မင္းရပ္ရပ္ကြက္၊

ျမစ္ႀကီးနား၊ကခ်င္ျပည္နယ္

09-47002063

ဟာမတ္(ဦး) (မ်က္မွန္ဆိုင္မ်ား)

ဧရာဝတီဘဏ္ ေဘး၊ ၿမိဳ႕မရပ္ကြက္၊

ျမစ္ႀကီးနား၊ကခ်င္ျပည္နယ္

09-47002063

ေက်ာ္ (မ်က္မွန္ဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၆၇၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္း၊ ၿမိဳ႕မရပ္ကြက္၊

ျမစ္ႀကီးနား၊ကခ်င္ျပည္နယ္

09-2402160

ေက်ာ္ (မ်က္မွန္ဆိုင္မ်ား)

ေဈးႀကီးလမ္း၊ ဘူတာတိုက္တန္း၊ ေအာင္နန္းရိပ္သာရပ္ကြက္၊

ျမစ္ႀကီးနား၊ကခ်င္ျပည္နယ္

09-400040735

ေက်ာ္ (မ်က္မွန္ဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ မမ-၄၁-၄၃၊ သခင္နက္ေဖလမ္း၊ ဘူတာတိုက္တန္း၊ ေအာင္နန္းရိပ္သာရပ္ကြက္၊

ျမစ္ႀကီးနား၊ကခ်င္ျပည္နယ္

09-760687601

ၾကည္လင္ (မ်က္မွန္ဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၄၂၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္း၊ ၿမိဳ႕မရပ္ကြက္၊

ျမစ္ႀကီးနား၊ကခ်င္ျပည္နယ္

09-47003975

နယူးဗီြး႐ွင္း (မ်က္မွန္ဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၄၂၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္း၊ ၿမိဳ႕မရပ္ကြက္၊

ျမစ္ႀကီးနား၊ကခ်င္ျပည္နယ္

09-790584353

Soe (မ်က္မွန္ဆိုင္မ်ား)

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္း၊ ၿမိဳ႕မရပ္ကြက္၊

ျမစ္ႀကီးနား၊ကခ်င္ျပည္နယ္

09-790959729

ယူုႏိုက္တက္ (မ်က္မွန္ဆိုင္မ်ား)

တကၠသိုလ္လမ္း၊ စီတာပူရပ္ကြက္၊

ျမစ္ႀကီးနား၊ကခ်င္ျပည္နယ္

09-266221828, 09-776525043

ေဇာ္ (မ်က္မွန္ဆိုင္မ်ား)

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္း၊ ၿမိဳ႕မရပ္ကြက္၊

ျမစ္ႀကီးနား၊ကခ်င္ျပည္နယ္

09-47000925, 074-2521835