ဧရာဝတီ

စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းသံုး ဓာတုေဗဒပစၥည္း

Address :အမွတ္ စ/၂၂၊ ေဘာဂသီရိကားကြင္း၊ပ်ဥ္းမနား

State :: ေနျပည္ေတာ္

Phone :: 09-43205241, 09-43047564

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours

Products & Services

  • စိုက္ပ်ိဳးေရးသုးံပစၥည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးရရွိႏိုင္သည္။ ျခ ၊ ျခင္ ၊ ထင္ ၊ၾကြက္ ၊ပိုးဟပ္ ၊ပုရြက္ဆိပ္ ႏွင့္ အျခားပိုးမႊားမ်ား ၊ေျမေအာက္ပိုးမႊားမ်ား လည္းအထူးအာမခံခ်က္ျဖင့္ ေဆာင္ရႊက္ေပးသည္။

Other Business Categories

  • ပိုးမႊားႏိွမ္နင္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား

Share This Page