Add your listing here

Results 1 - 8 of 8

ထိပ္တန္း (ေတးထုတ္လုပ္ေရး)

ဘုရားႀကီးလမ္း၊ ေဈးလမ္း ေထာင့္၊ ႐ံုႀကီးရပ္ကြက္၊

မံုရြာ၊စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

09-259102385, 071-24025

ဂ်ဴပီတာ (ေတးထုတ္လုပ္ေရး)

အမွတ္ ၂၇၊ ေက်ာကၠာလမ္း၊ ဆူးေလကုန္းရပ္ကြက္၊

မံုရြာ၊စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

09-400536524, 071-21483

ေခတ္လိုက္ (ေတးထုတ္လုပ္ေရး)

အမွတ္ ၅၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ ေပၚေတာ္မူတိုက္တန္း၊ အလယ္ရပ္ကြက္၊

မံုရြာ၊စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

09-400523304, 09-252737778

စံပယ္ (ေတးထုတ္လုပ္ေရး)

ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ ဘုရားႀကီးရပ္ကြက္၊

မံုရြာ၊စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

09-2132325, 09-2028653, 09-258422277

Sound (ေတးထုတ္လုပ္ေရး)

ေက်ာကၠာလမ္း၊ ရန္ကင္းရပ္ကြက္၊

မံုရြာ၊စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

09-2301418, 09-790165512

ဇင္ေယာ္ဘို (ေတးထုတ္လုပ္ေရး)

ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ အလယ္ရပ္ကြက္၊

မံုရြာ၊စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

09-400469035, 09-400413462

ေ႐ႊေတးသံ (ေတးထုတ္လုပ္ေရး)

ပြဲစားတန္းလမ္း၊ ဘုရားႀကီးရပ္ကြက္၊

မံုရြာ၊စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

071-22489

Spectrum (ေတးထုတ္လုပ္ေရး)

ဘူတာလမ္း၊ ရဲစခန္းတိုက္တန္း၊ ႐ံုးႀကီးရပ္ကြက္၊

မံုရြာ၊စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

09-400408658