Add your listing here

Results 1 - 6 of 6

အိန္ဂ်ယ္ (ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ ေရေဆးဆီထိုးလုပ္ငန္း)

မင္းဘူး-စကုလမ္း၊ သီရိမဂၤလာရပ္၊ အမွတ္(၄)ရပ္ကြက္၊

မင္းဘူး၊မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး

09-401679802

Aung (ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ ေရေဆးဆီထိုးလုပ္ငန္း)

မင္းဘူး-စကုလမ္း၊ အမွတ္(၁)ရပ္ကြက္၊

မင္းဘူး၊မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး

09-401554335, 09-401636357

ေအာင္ပေဒသာ (ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ ေရေဆးဆီထိုးလုပ္ငန္း)

႐ွင္မင္းဘူးဘုရားလမ္း၊ ဆင္ေခါင္းလမ္း ေထာင့္၊ အမွတ္(၄)ရပ္ကြက္၊

မင္းဘူး၊မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး

09-33248668

လွိဳင္း (ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ ေရေဆးဆီထိုးလုပ္ငန္း)

မင္းဘူး-မေကြးလမ္း၊ ေ႐ႊတပင္ၿမိဳ႕သစ္၊ အမွတ္(၁)ရပ္ကြက္၊

မင္းဘူး၊မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး

09-258983590

ထူး (ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ ေရေဆးဆီထိုးလုပ္ငန္း)

မင္းဘူး-မေကြးလမ္း၊ ေ႐ႊတပင္ၿမိဳ႕သစ္၊ အမွတ္(၁)ရပ္ကြက္၊

မင္းဘူး၊မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး

09-794600155

ေကာင္းထက္စံ (ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ ေရေဆးဆီထိုးလုပ္ငန္း)

မင္းဘူး-စကုလမ္း၊ အမွတ္(၁)ရပ္ကြက္၊

မင္းဘူး၊မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး

09-43068814, 09-401679598, 09-787612362