Add your listing here

Results 1 - 3 of 3

ဗႏၲမာ (ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ ေရေဆးဆီထိုးလုပ္ငန္း)

ရန္ကုန္-မႏၲေလးလမ္း၊ ေ႐ႊဘံုသာဘုန္းႀကီးေက်ာင္းတိုက္တန္း၊ အမွတ္(၁)ရပ္ကြက္၊

ကူမဲ၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

09-444034236

ဗိုလ္ေက်ာ္ (ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ ေရေဆးဆီထိုးလုပ္ငန္း)

ရန္ကုန္-မႏၲေလးလမ္း၊ လမ္းမေတာ္ရပ္၊ အမွတ္(၁)ရပ္ကြက္၊

ကူမဲ၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

09-799041992, 09-402666201

မ်ိဳးႀကီး (ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ ေရေဆးဆီထိုးလုပ္ငန္း)

ရန္ကုန္-မႏၲေလးလမ္း၊ လမ္းမေတာ္ရပ္၊ အမွတ္(၁)ရပ္ကြက္၊

ကူမဲ၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

09-780000981, 09-692717499