Add your listing here

Results 1 - 10 of 17

အားမာန္ (ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ ျပဳျပင္ေရး)

မအူပင္-ေမာ္ကၽြန္းလမ္း၊ ေဈးပိုင္းရပ္ကြက္၊

မအူပင္၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-971750928

ေအာင္မ်ိဳးဦး (ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ ျပဳျပင္ေရး)

အမွတ္ ၇၂၊ ကမ္းနားလမ္း၊ (၁၀)ရပ္ကြက္၊

မအူပင္၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-972930455

ဗိုလ္ေသာင္း (ကို) (ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ ျပဳျပင္ေရး)

အမွတ္ ၂၈၊ မင္းလမ္း၊ ဘုရားလမ္း ေထာင့္၊ (၄)ရပ္ကြက္၊

မအူပင္၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-422521224

ခ်စ္ဆန္း (ဦး) (ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ ျပဳျပင္ေရး)

ဘုရားလမ္း၊ (၆)ရပ္ကြက္၊

မအူပင္၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-422555779

ဟိန္းထက္ (ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ ျပဳျပင္ေရး)

ၿမိဳ႕သစ္(၃)လမ္း၊ မင္းလမ္း ေထာင့္၊ (၁၂) ရပ္ကြက္၊

မအူပင္၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-973021622

ထက္လင္း (ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ ျပဳျပင္ေရး)

ၿမိဳ႕သစ္(၁၂)လမ္း၊ (၁၂) ရပ္ကြက္၊

မအူပင္၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-250571841

မင္းခန္႔ (ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ ျပဳျပင္ေရး)

အမွတ္ ၉၊ (၁၀)လမ္း၊ (၁၀)ရပ္ကြက္၊

မအူပင္၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-258475049

ျမင့္ျမတ္ေက်ာ္ (ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ ျပဳျပင္ေရး)

ခိုင္သီတာလမ္း၊ ၿမိဳ႕ေ႐ွာင္လမ္း ေထာင့္၊ (၇)ရပ္ကြက္၊

မအူပင္၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-49752647

ဖိုးခြားေလး (ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ ျပဳျပင္ေရး)

အမွတ္ ၇၂၊ (၁၀)လမ္း၊ (၁၁)ရပ္ကြက္၊

မအူပင္၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-795339862

စန္းသစ္ၿဖိဳး (ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ ျပဳျပင္ေရး)

အမွတ္ ၇၈၈၊ ေရလဲလမ္း၊ (၈)ရပ္ကြက္၊

မအူပင္၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

045-30842 c/o