Add your listing here

Results 11 - 14 of 14

သင္း (ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ အပိုပစၥည္းဆိုင္မ်ား)

ေဈးခို်တန္းလမ္း၊ ၿမိဳ႕မေဈး အနီး၊ (၆)ရပ္ကြက္၊

မင္းလွ၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

09-423698902, 09-5366489

အစြန္း (ကို)မိသားစု (ဆန္းလင္းထက္) (ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ အပိုပစၥည္းဆိုင္မ်ား)

ေဈးခို်တန္းလမ္း၊ လမ္းမေတာ္လမ္း ေထာင့္၊ (၆)ရပ္ကြက္၊

မင္းလွ၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

09-5366109, 09-5366567

မိသားစု (ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ အပိုပစၥည္းဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၁၄၊ ေဈးခို်တန္းလမ္း၊ ၿမိဳ႕မေဈး အနီး၊ (၆)ရပ္ကြက္၊

မင္းလွ၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

053-30127, 053-30094, 053-30423

စူပါေတာ့(ပ္) (ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ အပိုပစၥည္းဆိုင္မ်ား)

ေဈးခို်တန္းလမ္း၊ ၿမိဳ႕မေဈး အနီး၊ (၆)ရပ္ကြက္၊

မင္းလွ၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

053-30055, 09-5366496, 09-5366498