Add your listing here

Results 1 - 10 of 67

အာကာဝင္း (ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ အပိုပစၥည္းဆိုင္မ်ား)

မႏၲေလး-ျပင္ဦးလြင္အဆင္းလမ္း၊ ေငြေတာင္႐ြာ၊

ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

09-445216045

ေအာင္ (ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ အပိုပစၥည္းဆိုင္မ်ား)

မႏၲေလး-ျပင္ဦးလြင္အဆင္းလမ္း၊ အမွတ္(၃)ရပ္၊ အုန္းေခ်ာ႐ြာ၊

ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

09-400029028, 09-442070094, 09-442033468

ေအာင္ေမတၱာ (ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ အပိုပစၥည္းဆိုင္မ်ား)

ေရတံခြန္ေတာင္ေဂါက္ကြင္းလမ္း၊ ေရၾကည္႐ြာ၊

ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

09-797800470

ေအာင္ၿဖိဳးေက်ာ္ (ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ အပိုပစၥည္းဆိုင္မ်ား)

ေရႊစာရံဘုရားလမ္း၊ အမွတ္(၆)ရပ္၊ အုန္းေခ်ာရြာ၊

ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

09-449033344

ေအးမ (ေဒၚ) (ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ အပိုပစၥည္းဆိုင္မ်ား)

မႏၲေလး-ရန္ကင္းေတာင္လမ္း၊ ၿမိဳ႕သာကုန္း႐ြာ၊

ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

02-57270

Blessing (ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ အပိုပစၥည္းဆိုင္မ်ား)

ပုသိမ္ႀကီး-ေရထြက္လမ္း၊ ကန္သာယာရပ္၊ ၿမိဳ႕မရပ္ကြက္၊

ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

09-33063846

Crown (ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ အပိုပစၥည္းဆိုင္မ်ား)

မႏၲေလး-ျပင္ဦးလြင္လမ္း၊ နန္းဦးလြင္႐ြာ၊

ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

09-798800424, 09-795125473

Ever Light (ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ အပိုပစၥည္းဆိုင္မ်ား)

မႏၲေလး-ရန္ကင္းေတာင္လမ္း၊ ပုဏၰားကုန္းေဈးတန္း၊ ၿမိဳ႕မရပ္ကြက္၊ ပုဏၰားကုန္း႐ြာ၊

ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

09-402536356

ထြန္းထြန္းေ႐ႊ႔ (ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ အပိုပစၥည္းဆိုင္မ်ား)

မႏၲေလး-ျပင္ဦးလြင္အတက္လမ္း၊ ထံုးဘို႐ြာ၊

ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

09-260120348

ေကာင္းေကာင္း (ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ အပိုပစၥည္းဆိုင္မ်ား)

မႏၲေလး-မိုးကုတ္လမ္း၊ ၾကာနီကန္႐ြာ၊

ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

09-786066890, 09-974490903