ေပၚလြင္စိုး

စက္ဘီးႏွင့္ အပိုပစၥည္း

Slogan :

Address :အမွတ္ ၅၊ မင္းလမ္း၊ ဘားအံလမ္းေထာင့္အနီး၊သထံု

State :: မြန္ျပည္နယ္

Phone :: 057-40295, 09-791834001, 09-970421499

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Opening Hours

Products & Services

  • ထုိင္း၊ ဂ်ပန္၊ တရုတ္၊ ကုိိိိရီးယား Mountion၊ ဘီး၊ ၿပိဳင္ဘီး၊ ကေလးလူႀကီးစက္ဘီးႏွင့္ အပုိပစၥည္းေရာင္းဝယ္ေရး