နန္းေတာ္ဝင္

အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမအက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္းမ်ား၊ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား

Slogan :

Address :အမွတ္ ၁၄၉-ဂ၊ မင္းလမ္း၊ ဘင္လိႈင္အေရွ႕၊ ဘင္လိႈင္ရပ္ကြက္၊သထံု

State :: မြန္ျပည္နယ္

Phone :: 09-454364548, 09-31326677, 09-8641284, 09-73149567

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Opening Hours

Products & Services

  • မြန္ျပည္နယ္၊ အိမ္ၿခံေျမဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ အေထြေထြဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း